Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom
Tekintse meg Facebook oldalunkat!

Utazási feltételek

I. Az utazási szerződés általános feltételei

 

Ezek az általános szerződési feltételek a Tekergő Ut. Ir. Által szervezett valamennyi utazásra érvényesek, részét képezik az általunk kötött utazási szerződésnek. Az utazási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban Ptk) szóló 415-416 §, valamint az utazási szerződésekről szóló 281/2008.(XI.28) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) szerint kell eljárni.

 

II. Az utazási szerződés tárgya, tartalma

 

1. A Tekergő Ut. Ir. és az Utas(ok) közötti jogviszony, vagyis az utazási szerződés megkötése akkor jön létre, amikor az Utas az utazást megrendelte, a Tekergő Ut. Ir. a jelentkezését elfogadta, írásban visszaigazolta, nyilvántartásba vette, valamint az előleg igazoltan megérkezett a számlájára, vagy készpénzzel befizetésre került.

 

2. A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a megrendelő Utas több személy nevében jár el, úgy a jelen utazási feltételeknek a megrendelő Utas által történő aláírása a többi megrendelő Utas aláírásának tekintendő. Az aláíró köteles erről az általa képviselteket tájékoztatni és amennyiben a kötelezettség teljesítését elmulasztotta, úgy kártérítési igény esetén felelősséggel tartozik.

 

3. A Tekergő Ut. Ir. minden általa szervezett utazásról részletes utazási ajánlatot tesz közzé, mely tartalmazza az utazás időtartamát, az egyes szolgáltatások meghatározását, minőségét, a részvételi díjat és a megfizetésének módját. A megrendelésre szervezett utazások esetében mindezeket a Tekergő Ut. Ir. írásos visszaigazolása, illetve a jelen szerződés mellékletei tartalmazzák.

 

4. Az Utas kijelenti, hogy a Tekergő Ut. Ir. utazási szerződésében, programfüzetében, tájékoztatójában és bármely más, e szerződéshez csatolt mellékletében foglalt, számára átadott utazási feltételeket megismerte, a benne foglaltakat a szerződés aláírásával elfogadja.

 

5. A Tekergő Ut. Ir. utazásaira történő jelentkezés feltétele a szerződés aláírása és az Utasnak történő átadása, valamint az előleg befizetése.

 

III. Részvételi díj, fizetési feltételek

 

1. A részvételi díj a programfüzetben meghirdetett szolgáltatások árát, szervezési költségét és az általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) összegét tartalmazza.

 

2. A részvételi díjban nem szereplő külön felszámításra kerülő díjakat (felárak, biztosítás, üdülőhelyi díj, fakultatív programok, belépődíjak) a Tekergő Ut. Ir. a jelentkezéskor kitöltendő adatlapon, utazási szerződésen, vagy az utazási tájékoztatóban írásban közli.

 

3. Ha személyesen nem az Utas, hanem harmadik személy javára foglalja le és fizeti ki az utat, a Tekergő Ut. Ir. nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utast. Az utazási szerződés az utazásszervező és az utazási szerződést aláíró között jön létre, tehát a kötelezettségek az aláírót terhelik, viszont a jogok a harmadik személyt illetik meg.

 

4. Az általános forgalmi adóról szóló többször módosított 2007. évi CXXVII. törvény 206.§ (2) bekezdése alapján 2011. január 1-jétől az utazásszervező köteles ügyfelét a teljesítést megelőzően nyilatkozattételre felhívni, és annak keretében nyilatkoztatni arról, hogy a szolgáltatást Utasként, vagy nem Utasként kívánja igénybe venni.

 

5. Az Utas jelen szerződés aláírásával egyidejűleg előleget köteles fizetni, amelynek összege, a részvételi díj (egyedi megrendelésnél az irányár) 40%-a.

 

6. A részvételi díjhátralék és a díjban nem szereplő külön szolgáltatások díjának megfizetése az utazás megkezdése előtt 30 nappal külön értesítés nélkül esedékes. Amennyiben a jelentkezés az utazás előtt 30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj, valamint a külön szolgáltatások díj egy összegben fizetendő.

 

 

7. Ha a befizetési határidőt az Utas nem teljesíti, a Tekergő Ut. Ir. az utazási szerződést érvénytelennek tekinti, - akkor is, ha visszaigazolta – tehát jogában áll a férőhelyet más utasnak értékesíteni, vagy a megrendelt szolgáltatásokat haladéktalanul visszamondani, és kérheti a lefoglalással kapcsolatos költségeinek visszatérítését.

 

8. Az útlevél beszerzéséről és érvényességéről az Utas maga gondoskodik, a vízum beszerzését meghatározott feltételek megléte esetén a Tekergő Ut. Ir. vállalja. Érvényes útlevél, vagy úti okmány hiányából meghiúsult utazásért a Tekergő Ut. Ir. felelősséget nem vállal.

 

9. A Tekergő Ut. Ir. kötelezettséget vállal arra, hogy az utazás megkezdése előtt 5 nappal – ha az utazási szerződés megkötése és az indulás időpontja közötti időtartam ennél rövidebb, az utazási szerződés megkötésekor – az Utas rendelkezésére bocsátja az utazással kapcsolatos legfontosabb információkat, útiokmányokat (részvételi jegy vagy voucher, utastájékoztató, ügyeleti telefonszámok, egyéni utazás esetén: képviselő, szolgáltató neve, címe, telefonszáma ahova az Utas szükség esetén segítségért fordulhat).

 

10. A Tekergő Ut. Ir. fenntartja a jogot, hogy kivételes esetben a szálláshelyet kategórián belül megváltoztassa, a programok sorrendjét felcserélje, illetve azokat más, a meghirdetettel azonos jellegűre, értékűre cserélje.

 

11. Ha vis maior (előre nem látható külső körülmények), háború, természeti csapás, járvány, sztrájk az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások elmaradásáért a Tekergő Ut. Ir. felelősséget nem vállal. A fenti okokból jelentkező többletköltségek az utast terhelik, illetve a bekövetkezett változásokért a Tekergő Ut. Ir. kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. A Tekergő Ut. Ir. az adott helyzetben a lehetőséghez képest minden segítséget megad az Utasoknak, de a továbbiakra vonatkozóan az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó.

 

12.Az autóbuszos társasutazáskor a minimális utaslétszám 35 fő. Ennek hiányában a Tekergő Ut. Ir. az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal a szerződéstől elállhat. Ez esetben a Tekergő Ut. Ir. a teljes részvételi díjat visszafizeti.

 

13. Ha az Utas magatartásával sérti a többi utas nyugalmát, veszélyezteti azok testi és vagyoni biztonságát, életét, egészségét ill. nem elvárt viselkedésével veszélyezteti az utazás és a programok lebonyolítását, a Tekergő Ut. Ir. helyi képviselőjének / idegenvezetőjének jogában áll - figyelmeztetés után – az Utast a programokból ill. az utazásból kizárni. A hazautazásról az Utas köteles gondoskodni. Ebben az esetben a Tekergő Ut. Ir. jogosult kárainak megtérítését követelni az Utastól.

 

14. A szállítási és szolgáltatási költségek, ÁFA változás, valutaárfolyam változás esetén a Tekergő Ut. Ir. az utazás árát annak megkezdése előtti 20. napig felemelheti, amelyről köteles az Utast írásban tájékoztatni. Ha a díjemelés meghaladja a 8%-ot, az Utas az erről kapott értesítéstől számított 3 napon belül írásban a szerződéstől elállhat, és a befizetett részvételi díj részére teljes összegben visszafizetésre kerül.

 

15. A meghirdetett részvételi díjak forintban egy személyre vonatkozóan (Ft/fő) kerültek megállapításra, és 1 EUR = 300 HUF árfolyamig érvényesek.

 

 

IV. Biztosítás

 

1. A részvételi díj nem tartalmazza az útlemondási biztosítást.

 

2. A részvételi díj nem tartalmazza a kötelező Baleset-, Betegség-, és Poggyászbiztosítást (a továbbiakban: BBP), amelynek megkötése az utazás feltétele, kivétel, ha az Utas írásban nyilatkozik arról, hogy már rendelkezik érvényes biztosítással. Amennyiben az Utas önhibájából nem rendelkezik érvényes biztosítással, akkor a betegségből, balesetből, poggyász elvesztéséből, illetve eltulajdonításából eredő minden felelősség és költség őt terheli.

 

 

V. Lemondási feltételek

 

1. Az utazás megkezdése előtti 60 napon túli lemondás esetén csak egyszeri 5.000 Ft/foglalás ügyintézési költség kerül felszámításra.

2. Ha az Utas az utazás tervezett megkezdése előtti 60 napon belül az utazását lemondja:

a) 60-36 napig a teljes részvételi díj 10%-át

b) 35-21 napig a teljes részvételi díj 40%-át

c) 20-11 napig a teljes részvételi díj 60%-át

d) 10-5 napig a teljes részvételi díj 80%-át

e) 4 napon belüli lemondás és az utazáson meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díjat kell bánatpénzként megfizetnie.

3. Lemondási időpontnak kell tekinteni, amikor az Utas elállási szándékát írásban bejelenti és arról az utazási iroda tudomást szerez.

4. Az Utas köteles az indulások dátumát, helyét, óráját, valamint az utazás alatt a helybeli idegenvezetőkkel való találkozás idejét betartani. Várakozási idő minimum 15 perc.

A szerződő fél részéről bármelyik utazásszervező utazásának lemondása esetén a Tekergő Utazási Ügynökség egyszeri 5.000.- Ft/foglalás ügyintézési költséget számol fel az utazásszervező által megállapított kötbérén felül.

VI. Hibás teljesítés, kifogás.

 

1. Az Utas a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles az idegenvezetővel, ha idegenvezető nincs, közvetlenül a helyszíni szolgáltatóval haladéktalanul közölni, jegyzőkönyv felvételével írásba foglalni és azt a szolgáltató felelős képviselőjével aláíratni. A jegyzőkönyv egy példányát az Utasnak át kell adni.

 

2. Az Utas a nem szerződésszerű (hibás, hiányos) teljesítésből származó igényeit, a hazaérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül köteles írásban a jegyzőkönyv csatolásával bejelenteni. A késedelmes bejelentésből származó kárért az Utas a felelős.

 

3. Amennyiben az Utas kárigényét késve, vagy nem az utazási szerződésben foglaltak alapján nyújtja be, akkor az utazási iroda mentesül a kárigény elbírálása alól. A benyújtott kárigény válaszadási határideje 30 nap.

 

4.Ha a szerződéstől eltérő teljesítés az Utasnak felróható okból következik be, az Utas kártérítési igényt nem érvényesíthet.

 

5. Az utazás során az Utas által 3. személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

 

6. Saját poggyászának, kézicsomagjának őrizetéről az utazás során az Utas maga köteles gondoskodni, kivéve, ha továbbszállítás, vagy megőrzés céljából a szállító, vagy szolgáltató felelős képviselője átvette.

 

7. A jogszabály(ok) időközbeni változása miatt általános feltételeink is a jogszabálynak megfelelően módosulnak.