Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Adatkezelési tájékoztató

TEKERGŐ UTAZÁSI ÜGYNÖKSÉG BT (Tekergő Bt)

ADATVÉDELMI ÉS ADATFELDOLGOZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

 

(Az Európai Parlament 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelete (továbbiakban csak „Rendelet”) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelési tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről)

 

A Tekergő Bt az Utasaitól megszerzett személyes adatokat felelősségteljesen és a Rendeletben foglaltak szerint kezeli. A Rendelet értelmében ezennel informáljuk utasainkat az alábbi részletekről, melyek bármikor lekérhetők irodánk dolgozóitól tanulmányozásra.

 

Meghatározások

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; adatkezelés

: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált

módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről; felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

ügyfél:  a Tekergő Bt termékei és szolgáltatásai, valamint más utazás szervező útjai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve a Tekergő Bt-vel utazási szerződést kötők.

 

1./ Ki a személyes adatok üzemeltetője?

Tekergő Utazási Ügynökség Bt magyar jogszabályok alapján alapított és működő cég.

Székhelye: 9700 Szombathely, Király u. 15.

Cégjegyzékszám: 18-06-103407

Adószám: 20217710-1-18

MKEH nyilvántartási szám: R-1858/99/2001.

Ügyvezető: Németh Gáborné

Helyettes: Horváth Anikó

 

2./ Melyek az üzemeltető elérhetőségei?

Postai cím iratok beküldésére: 9700 Szombathely, Király u. 15.

Telefon: 94/327-862, 30/1833-400

Email: szombathely@tekergobt.hu, info@tekergo.hu

Weblap: www.tekergo.hu

 

3./ Mi a begyűjtött személyes adatok feldolgozásának célja és jogalapja?

A Tekergő Bt az érintett személyek – Utasok – személyes adatait az alábbi célokra gyűjti és használja fel:

- Az adatfeldolgozás fő célja, az utazással kapcsolatos szolgáltatások biztosítása az szolgáltató iroda Utazási szerződésében foglaltak szerint. Ezen adatfeldolgozás jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az utasok, útitársak jogos érdeke, melyek javára a szerződés megköttetett.

- A panaszkezelést szolgáló adatfeldolgozás, ahol a szervező irodákat  külön jogszabály kötelezi a megfelelő ügyintézésre.

- A könyvelés és számlázás célját szolgáló adatkezelés, melynek folyamatáról külön jogszabály rendelkezik.

- A Tekergő Bt mint szolgáltató jogát szolgáló adatfeldolgozás az esetleges kintlévőségek behajtására.

- A Tekergő Bt, vagy más hűségprogram menetének biztosítása céljából történő adatfeldolgozás.

- Marketing célokra történő adatfeldolgozás – tehát hírlevél küldése, ajánlatok küldése. Ezek törtvényességéről

TravelGATE Kft.

(1095 Budapest, Páva u. 8.

Adószám: 24369091-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-173771

 E-mail cím: info@travelgate.hu, ferenc.b@travelgate.hu

( Képviseli: Bodza Ferenc ügyvezető igazgató ) gondoskodik.

 

4./ Melyek az érintett személyes adatok (milyen személyes adatok kerülhetnek feldolgozásra)?

- Vezetéknév és keresztnév

- Születési dátum

- Állandó vagy átmeneti lakcím

- Telefonszám

- E-mail cím

- Személyi/utazási okmány száma (ha az utazás típusa és úti cél igényli, pl. vízum miatt)

- Személyi/utazási okmány kiállítása, illetve lejáratának ideje

- Bankszámla szám adatai, esetleges visszafizetés esetére

- Egészségügyi adatok (kizárólag azon esetekben, amikor az Utas speciális ellátást igényelnek, pl. étel-allergia miatt, vagy más egészségügyi korlátozás miatt külön figyelmet igényel – akadálymentes szoba, reptéri vagy más asszisztencia, segítség az üdülés helyszínén történő baleset esetén, stb.)

- Az Utas utazásainak összegzése, eddigi meglátogatott úti célok, időpontok – főleg a hűségprogram biztosítása és menete miatt.

 

5./ Kik a személyes adatok befogadói – tehát kivel közli a Tekergő Bt a személyes adatokat?

- A személyes adatokat kizárólag szerződött partnereink felé közöljük, az Utasok által megrendelt szolgáltatások megrendelésének és biztosítása céljából.

- az utazási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel (hotel, repülőtársaság, autóbusz társaság, stb.);

- más utazásszervezőkkel

- felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

- könyvelési, és egyéb számviteli szolgáltatásokat nyújtó alvállalkozóival

- informatikai rendszereinek szolgáltatóival

- valamint biztosító társaságok (utasbiztosítás).

 

6./ EU-n kívüli, úgynevezett harmadik országokba is történik adattovábbítás?

Kizárólag az utazással kapcsolatos szolgáltatások biztosítása céljából és akkor, amikor az Utas egy ilyen országba rendeli meg üdülését és az adatátvitelhez megadja egyértelmű és írásos beleegyezését, mely minden esetben szükséges a folyamat megindításához.

 

7./ Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha az ügyfél azt kéri, hogy a Tekergő Bt visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, a Tekergő Bt köteles tájékoztatást adni.

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a Tekergő Bt kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

- a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

- nem terjed ki az anonim adatokra;

- nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

- magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Tekergő Bt  a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz.

 

8./  Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

- nem terjed ki az anonim adatokra;

- a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

- nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

- magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Tekergő Bt az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. A Tekergő Bt az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek).

 

9./ Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére.

A Tekergő Bt indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben

- a Tekergő Bt kezeli e személyes adatokat, és

- az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a Tekergő Bt a személyes adatokat kezeli.

A Tekergő Bt indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

-  a Tekergő Bt kezeli az ügyfél személyes adatait

-  az ügyfél a személyes adatai törlését kéri

- az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul

- nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

 

10./ Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

- nem terjed ki az anonim adatokra;

- a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

- nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

- magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

 

11./ Adatkezelés biztonsága

A Tekergő Bt számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, a 3. pontban említett adatfeldolgozóinál találhatók meg.

A Tekergő Bt a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított legyen, változatlansága igazolható, legyen, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

 

12./ Adatmegőrzés ideje

Az utazásról való visszaérkezéstől számolva maximum az ezt előíró jogszabály idejére.

 

13./ Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben érintett magánszemély előzetes írásos kérelemmel fordult Szolgáltatóhoz adatainak kezelése és feldolgozása elleni tiltakozásként és majd Szolgáltató megalapozatlannak ítélte a tiltakozást,akkor érintett magánszemély a meghozott döntés ellen bírósághoz fordulhat.Továbbá érintett magánszemély az adatkezelés jogainak megsértése esetén a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással,

elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak

megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

még töltünk